PDA

View Full Version : ATCS - Dịch vụ tuyển dụng kế toán doanh nghiệpatcsbn01
09-10-2019, 09:18 AM
ATCS - Dịch vụ tuyển dụng kế toán doanh nghiệp - Dịch vụ cung cấp nhân sự kế toán - Cung cấp nhân sự kế toán chuyên nghiệpĐ*I LÝ THUẾ ATCS NHẬN DỊCH VỤ CUNG CẤP NHÂN SỰ KẾ TOÁN

Hỗ trợ tìm kiếm các nhân sự ổn định phù hợp với kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp

Lên kế hoạch đ*o tạo hướng dẫn quy trình kế toán phù hợp với đặc thù kinh doanh

Cung cấp miễn ph* PHẦN MỀM KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Hỗ trợ tư vấn kê khai thuế, lên các báo cáo quyết toán, BCTC cuối năm

Liên hệ:0947566951 - ketoanthueATCS@gmail.comketoanthueatcs.vn


https://ketoanthueatcs.files.wordpress.com/2019/09/tuyen-dung-nhan-su-ke-toan.png